ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ เรื่อง มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ เรื่อง มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2563

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page