วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยจัดงานในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Event) ผ่านโปรแกรม Zoom  หรือ Facebook Fanpage ของสำนังาน ป.ป.ช. ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ได้รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assenssment : ITA) ระดับ A โดยได้คะแนน 87.98 คะแนน องค์การบริหารส่วนตำบลกู่จะยึดมั่นนำหลักการมีคุณธรรม และความโปร่งใสมาปฏิบัติและพัฒนางานเพื่อตอบสนองการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสืบไป