วันที่ 28 กันยายน 2566 นายพสิษฐ์ เจนพิทักษ์คุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ มอบหมายให้ นายธนกฤต วรวัฒน์มงคล ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ ของ อปท. จังหวัดศรีสะเกษ ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ


 

facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลกู่

โทรศัพท์/โทรสาร : 045-910849-50

วันที่ 26-27 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดำเนินการจัดโครงการ "อบรมการเลี้ยงดูบุตร ส่งเสริมพัฒนาการและป้องกันโรค" ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ มีตัวแทนผู้ปกครอง และครู จาก ศพค. สังกัด อบต.กู่ เข้าร่วมในโครงการ ได้รับเกียรติจาก นายพสิษฐ์ เจนพิทักษ์คุณ นายก อบต.กู่ เป็นประธานพิธีเปิด และนายอนุรักษ์ ทองคำ รองนายก อบต.กู่ ให้เกียรติเป็นตัวแทนท่านนายกกล่าวพบปะผู้เข้าร่วมอบรมและ กล่าวปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรบรรยาย โดยนางสาวมยุรี สิมมะโรง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกำแมด และ นางสาวกิติยาภรณ์ ยั่งยืน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลปรางค์กู่


รูปภาพกิจกรรม คลิก!! 
facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลกู่

โทรศัพท์/โทรสาร : 045-910849-50

วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.นายพสิษฐ์ เจนพิทักษ์คุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบเงินช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบวาตภัย และโค-กระบือ เสียชีวิต พี่น้องตำบลกู่ ที่ได้รับความเดือดร้อน


facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลกู่

โทรศัพท์/โทรสาร : 045-910849-50