ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 6 ตำแหน่ง 8 อัตรานั้น เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เกิดกลุ่มคลัสเตอร์เกิดขึ้นกระจายในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ประกอบกับคำสั่งอำเภอปราค์กู่ ที่ 745/2564 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่และการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19) เป็นการชั่วคราว ในพื้นที่ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

       องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ จึงยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 กันายน 2564 โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 045-910849-50 (ในวันและเวลาราชการ)

       

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


     

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๖ ตำแหน่ง ๘ อัตรา อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๙ ตามประการศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

     ตำแหน่งที่รับสมัคร

         ๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๔ อัตรา 

             ๑.๑ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล          จำนวน ๑ อัตรา

             ๑.๒ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน              จำนวน ๑ อัตรา

             ๑.๓ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                   จำนวน ๒ อัตรา

         ๒. พนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา

             ๒.๑ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)                  จำนวน ๒ อัตรา

         ๓. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา

             ๓.๑ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง                     จำนวน ๑ อัตรา

             ๓.๑ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)                    จำนวน ๑ อัตรา    

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเดิมได้ที่            สำนักงานปลัด ชั้น ๑ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกู่

                                               ม.๔ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

                                               โทรศัพท์ ๐๔๕-๙๑๐๘๔๙-๔๐

                                               ในวันและเวลาราชการ

วันที่ ๒๒ และ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำนักงาน​รับรอง​มาตรฐาน​และประเมิน​คุณภาพ​การศึกษา​ (องค์​การมหาชน​)​ หรือ สมศ. เข้าประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกู่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกู่ ซึ่งใช้วิธีการประเมินแบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดยมีนายอำพล ศรีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ พันตรีสราวุธ ศรีวัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ นางสาวมณี เนตร จันทร์ทอง ผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางรวีวรรณ เพชรผา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พร้อมทั้งคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่ง เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้


51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
60
50
5
4
40
30
3
20
2
10
1
00
0
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
3
4
2
1
0
IMG20210722110318
S309100548
S309100546
IMG20210722110314
IMG20210722110312
IMG20210722105949
IMG20210722105946
IMG20210722105941
IMG20210722102440
IMG20210722102438
IMG20210722102423
IMG20210722102410
IMG20210722102407
IMG20210722093710
IMG20210722093647
IMG20210722093644
IMG20210722093609
IMG20210722093201
IMG20210722093159
IMG20210722092827
IMG20210722092757
IMG20210722092735
IMG20210722092722
IMG20210722092711
IMG20210722092705
IMG20210722092701
IMG20210722092630
IMG20210722092620
IMG20210722092609
IMG20210722092607
IMG20210722091756
IMG20210722091749
IMG20210722091647
IMG20210722091631
IMG20210722091614
IMG20210722091608
IMG20210722091558
IMG20210722091556
IMG20210722091544
IMG20210722091543
IMG20210722091455
IMG20210722091447
IMG20210722091252
IMG20210722091243
IMG20210722091239
IMG20210722091229