ตำบลกู่ เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวกวย หรือกูย เดิมอยู่ในการปกครองของอำเภอขุขันธ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2501 กระทรวงมหาดไทยได้ประการให้ยกฐานะ ตำบลกู่ ตำบลพิมาย ตำบลสมอ และตำบลหนองเชียงทูน เป็นกิ่งอำเภอ เรียกว่า “กิ่งอำเภอปรางค์กู่” ตำบลกู่เดิมมีเขตปกครองครอบคลุมตำบลดู่ โดยมีนายบุตรดี แหวนเงิน เป็นกำนันคนแรก

     มีกำนันปกครองตำบลจนถึงปัจจุบัน จำนวน 7 คนดังนี้

1. นายบุตรดี แหวนเงิน ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2475 – 2480

2. นายคำสิงห์ แหวนเงิน ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2481 – 2490

3. นายคำ ศรีระษา ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2491 – 2495

4. นายคำจันทร์ พุฒหอม ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2496 – 2500

5. นายมี วงษ์วานิช ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2501 – 2523

6. นายคมสัน(ธนัชพงศ์) เจนพิทักษ์คุณ ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2523 – 2554

7. นายทนงศักดิ์ นรดี ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2554 - ปัจจุบัน

     ตำบลกู่ยกฐานะเป็นสภาตำบลกู่ เมื่อวันที่ 27 เมษายน พุทธศักราช 2539 มีนายคมสัน เจนพิทักษ์คุณ กำนันตำบลกู่ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารส่วนตำบลกู่คนแรก

     มีผู้บริหารจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

1. นายคมสัน เจนพิทักษ์คุณ ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2539 – 2543

2. นายเบญจพล โพธิ์พันธ์ ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2543 – 2545

3. นายเด่นชัย เจนพิทักษ์คุณ (เปลี่ยนชื่อเป็น นายพสิษฐ์ เจนพิทักษ์คุณ) ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2545 – 2555

4. นายอำพล ศรีชัย ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2555 – 2564

5. นายพสิษฐ์ เจนพิทักษ์คุณ ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2564 - ปัจจุบัน

     มีดำรงตำแหน่งประธานสภาดังนี้

1. นายศิริ แหวนเงิน ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2539 – 2543

2. นายอนุรักษ์ ทองคำ ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2543 – 2545

3. นายภูมิศักดิ์ บุญกล้า ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2545 – 2551

4. นายเตียง สิงขรณ์ ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2551 – 2555

5. นายอภิชิต ชนานุวัฒน์ ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2555 – ปัจจุบัน

6. นายสมัส บุญทัน ดำรงตำแหน่งปี พุทธศักราช 2564 - ปัจจุบัน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page