วันที่ 17-19 มิถุนายน 2567 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ จัดโครงการ “อบรมการเลี้ยงดูบุตร ส่งเสริมพัฒนาการและป้องกันโรค” ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมพิพิธสังฆการ โรงเรียนพอกพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก และห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ โดยผู้เข้าอบรม ได้แก่ ครู ศพด./แม่ครัว ศพด./คณะกรรมการบริหารศูนย์/ผู้ปกครอง/อสม. และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธนธรรม อบต.กู่ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกู่/กะดึ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่


facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลกู่

โทรศัพท์/โทรสาร : 045-910849-50

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.