สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่

นายอภิชิต ชนานุวัฒน์

ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่

นางนัทยานันท์ จันทอง

รองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่

พ.ต. สราวุธ ศรีวัง

เลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่

นายผาย สิงขรณ์

ส.อบต. หมู่ที่ ๒

นางนิภาภรณ์ อินตา

ส.อบต. หมู่ที่ ๓

นายสิงห์สมุทร อินทร์ตา

ส.อบต. หมู่ที่ ๓

นายสนม แก้วละมุล

ส.อบต. หมู่ที่ ๔

นางเวช แก้วละมุล

ส.อบต. หมู่ที่ ๔

นายแสวง พรหมลิ

ส.อบต. หมู่ที่ ๕

นายชัยนรินทร์ พิมพะ

ส.อบต. หมู่ ๕

นายอำคา จำปาหลา

ส.อบต. หมู่ที่ ๖

นายทิพย์ พรหมลิ

ส.อบต. หมู่ที่ ๖

นายติน พรหมลิ

ส.อบต. หมู่ที่ ๗

นายสุข พรหมลิ

ส.อบต. หมู่ที่ ๗

นายประมาณ แก้วพินึก

ส.อบต. หมู่ที่ ๘

นายนวกร แก้วละมุล

ส.อบต. หมู่ที่ ๙

นายรัตนา แหวนเงิน

ส.อบต. หมู่ที่ ๙

นายอดิศร แสงอุ่น

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐

นายสง่า อินทร์ตา

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑

นายสมจิตร สุขประเสริฐ

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑

นายภูมิศักดิ์ บุญกล้า่

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒

นายสิทธิ์ ทองแย้ม

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒

นางสาววนิดา ทองก่ำ

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓

นายจำนงค์ เตชะ

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓

นายศิริ แหวนเงิน

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔

นางจวน แสงมาศ

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕

นายประยูร ม่วงอ่อน

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๖

นายสอน สามัญ

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๖

นายประคอง ม่วงอ่อน

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗

นายเดชา เดือนขาว

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page